Regulamin

Regulamin Pacztex.pl

§ 1 Definicje

1.1 Pacztex.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest  Pacztex  Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000680274 pod adresem ul. Topolowa 12, 55-095, Łozina.

1.2 Usługodawca –  Pacztex Sp. z o.o. działająca w ramach serwisu Pacztex.pl.

1.3 Usługa –  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu usługa umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia, odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez wybranego przez niego Partnera  na zasadach określonych w Regulaminie Partnera.

1.4 Klient – osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą i spółka prawa handlowego dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji i złożyła zamówienia na usługę.

1.5 Konto - odrębny profil użytkownika zarejestrowany na portalu Pacztex.pl dzięki któremu Klient będzie mógł realizować usługi oraz rozliczać się z Pacztex sp. z o.o. .

1.6 Nadawca – podmiot wskazany w Liście przewozowym jako Nadawca, który wysyła za pośrednictwem Pacztex.pl lub Partnera Pacztex sp. z o.o. Przesyłkę do Odbiorcy.

1.7 Zamawiający – osoba fizyczna/osoba prowadząca działalność gospodarczą/spółka prawa handlowego składająca zamówienie w portalu Pacztex.pl i przekazująca przesyłkę kurierowi

1.8 Odbiorca – osoba lub podmiot wyznaczony przez Nadawcę/Zamawiającego jako uprawniony do odebrania Przesyłki.

1.9 Przesyłka – przesyłka (w postaci koperty, paczki, palety) wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych w formularz usługi na stronie Pacztex.pl

1.10 Przewoźnik – firma kurierska/pocztowa zajmująca się przewozem lub zlecaniem przewozu przesyłek.

1.11 Dostawca – firma brokerska/spedytorska współpracująca z Usługodawcą

1.12 Kurier – przedstawiciel Przewoźnika, bezpośrednio odbierający od Zamawiającego przesyłkę lub dostarczający ją do Odbiorcy.

1.13 Punkt Wysyłki i Odbioru Przesyłek (PWiOP)– placówka wybrana przez Klienta z dostępnej na stronie serwisu Pacztex.pl listy miejsc w której można nadać lub odebrać przesyłkę.

1.14 Cennik - wykaz pobieranych przez Usługodawcę opłat, dostępny na stronie serwisu Pacztex.pl w zakładce cennik.

1.15 Formularz zamówienia – formularz znajdujący się w serwisie Pacztex.pl, służący do składania zamówień na Usługi kurierskie.

1.16 List przewozowy Przewoźnika - wysyłany do Klienta, drogą elektroniczną, dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące Nadawcy, Odbiorcy oraz Przesyłki.1.18 List przewozowy Pacztex – dokument wypełniany ręcznie przez Nadawcę w PWiOP na podstawie którego PWiOP przygotuje List przewozowy wybranego przewoźnika.

1.17 Regulamin Przewoźnika – dokument precyzujący zasady świadczenia usług przez Przewoźnika dostępny na jego stronach internetowych

1.18 Siła wyższa-zdarzenie niezawinione, pozostające poza kontrolą przewoźników, które uniemożliwia prawidłowe wykonywanie Usługi.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

2.1 Niniejszy Regulamin (nazywany Regulaminem) określa warunki i zasady wykonywania usług oferowanych przez serwis Pacztex.pl (dalej znany „serwis Pacztex.pl” lub „Pacztex.pl”).

2.2 Pacztex.pl świadczy usługi pośrednictwa kurierskiego w krajowych usługach przewozowych i pocztowych wykonywanych na mocy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe –tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm dalej zwaną „Prawem przewozowym”, oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) zwanej dalej „Prawem pocztowym”, z wykorzystaniem serwisu Pacztex.pl dla przesyłek kurierskich.

2.3 Pacztex.pl nie jest operatorem wyznaczonym ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi.

2.4 Pacztex.pl współpracuje z  Przewoźnikami w celu realizacji Usług Lista Przewoźników stanowi załącznik 1.

 2.5 Pacztex.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Pacztex.pl poinformuje o powyższych zmianach  na stronie serwisu. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty zamieszczenia informacji o zmianie regulaminu na stronie serwisu Pacztex.pl, z zastrzeżeniem że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian w życie są prowadzone na dotychczasowych zasadach. W przypadku braku akceptacji zmian Klient w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Paczex.pl składając w tej sprawie oświadczenie w formie pisemnej.

2.6 Regulamin usługi dostępny jest na stronie serwisu Pacztex.pl.

 

§ 3 Rejestracja w serwisie

3.1 Rejestracja odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Pacztex.pl, w którym Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

3.2 Po wypełnieniu formularza, na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto Klienta w serwisie. Od chwili „kliknięcia” przez Klienta w wyżej wymieniony link, konto jest aktywne

3.3 Rejestrować konto w serwisie oraz zawierać Umowę z Usługodawcą, mogą jedynie osoby fizyczne, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, jednak mogące we własnym zakresie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.4 Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania portalu Pacztex.pl przez Nadawcę/Zamawiającego i inne osoby/podmioty korzystające z Portalu Pacztex.pl. Zapis ten w szczególności dotyczy ujawnienia osobom trzecim kodów dostępów (login i hasło) do konta na portalu Pacztex.pl

 

§ 4 Świadczenie Usług

4.1 Warunkiem prawidłowego wykonania Usługi przez Pacztex.pl jest prawidłowe   zarejestrowanie na portalu Pacztex.pl. Usługi zlecone Pacztex.pl przez Klienta/użytkownika zarejestrowanego  przy użyciu adresu e-mail i hasła przypisanych do indywidualnego konta Klienta traktuje się jak zamówione przez Klienta dla którego zostało zarejestrowane konto.

4.2 Złożenie zamówienia na Usługę w serwisie Pacztex.pl jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta  z Pacztex.pl umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

4.3 Po wybraniu Przewoźnika, złożeniu i opłaceniu zamówienia na portalu Pacztex.pl Nadawca otrzymuje e-mail z wygenerowanym listem przewozowym Przewoźnika.

4.4 Zamawiający jest zobowiązany do wydrukowania Listu przewozowego i jego podpisania,  oraz przekazania Kurierowi lub pozostawienia go wraz z przesyłką w punkcie Nadania i Doręczenia. List przewozowy podpisany przez Nadawcę i Kuriera/pracownika punktu Nadania i Doręczeń stanowi potwierdzenia nadania przesyłki.

4.5 Nadawca ma obowiązek umieścić na opakowaniu Przesyłki dane Nadawcy/Odbiorcy tj. jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres z podaniem ulicy, nr domu i lokalu oraz nazwą i kodem pocztowym miejscowości, numerem telefonu , które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w Liście przewozowym. Przesyłka z błędami lub bez czytelnych danych może nie zostać przyjęta przez Kuriera do doręczenia lub błędnie doręczona a także pozostawiona na magazynie Przewoźnika w celu potwierdzenia i weryfikacji danych.

4.6 Przesyłka, w razie możliwości, powinna posiadać znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe). Dane Odbiorcy/Nadawcy powinny zawierać Imię  i Nazwisko/nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu (jeżeli występuje), kod adresowy, nazwę miejscowości i numer telefonu nadawcy i odbiorcy.

4.7 Nadawca jest zobowiązany przesyłkę  opakować zgodnie z wymogami Przewoźnika  za pośrednictwem którego chce nadać przesyłkę, określonymi w regulaminie Przewoźnika znajdującego się na jego stronie internetowej,  oddać ją Kurierowi lub PWiOP w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezpieczny przewóz. Przesyłki wymagające specjalnego traktowania z uwagi na możliwość ich uszkodzenia muszą być odpowiednio oznaczone na opakowaniu.

4.8 W szczególności opakowanie Przesyłki powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszcza nie się zawartości przesyłki, posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „UWAGA! SZKŁO” lub „GÓRA” . Jeśli Nadawca nie posiada takiego oznaczenia, powinien dokładnie i jasno napisać taką informację w polu UWAGI w Formularzu usługi.

4.9 Klient/Nadawca odpowiada za zawartość Przesyłki, a w szczególności za niezgodności między parametrami wprowadzonymi w Formularzu usługi a stanem rzeczywistym. Podanie w Formularzu usługi nieprawdziwych danych dotyczących Nadawcy, Odbiorcy lub parametrów zwalnia Pacztex.pl od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi.

4.10 Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu. Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że wszystkie paczki objęte jednym listem przewozowym będą uznane za jedną przesyłkę. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Nadawca zobowiązany jest do zadeklarowania na liście przewozowym rzeczywistej ich wartości, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 500,00 złotych. Ponadto, Nadawca zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych („dodatkowa ochrona”).  W innym przypadku, kiedy przesyłka wartościowa nie zostanie ubezpieczona- nadawca nie będzie miał możliwości do roszczeń, gdyby coś stało się z przesyłką.

4.11 W przypadku gdy wymiar, waga lub typ opakowania nie będzie zgodna z zadeklarowaną przez Nadawcę to Pacztex ma prawo wystawić dodatkową fakturę dla Nadawcy która skoryguje różnice w cenie wysyłki paczki. Za każdą fakturę dodatkową i/lub wezwanie do zapłaty Pacztex doliczy dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości do 100PLN. Wysokość opłaty tej jest pochodną kosztów/kar/dopłat otrzymanych od przewoźników.

4.12 W przypadku Przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe ze względu na nieprawdziwe lub niepełne dane podane w Formularzu usługi przez Klienta Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na jego koszt.

4.12 Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Kurier może zażądać od Nadawcy/PWiOP jej otwarcia w celu potwierdzenia, czy przesyłka odpowiada zadeklarowanym w formularzu zamówienia parametrom oraz czy przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu zgodnie z postanowieniami regulaminu i prawa przewozowego oraz prawa pocztowego. W przypadku gdy Nadawca odmawia otwarcia Przesyłki w celu kontroli jej zawartości, Kurier może odmówić przyjęcia Przesyłki do przewozu. W tym wypadku opłata za usługę jest naliczana jak za usługę zrealizowaną.

4.13 W przypadku w którym kurier nie podejmie przesyłki z powodu błędów w opakowaniu, przesyłka może zostać nadana ponownie przy czym opłata za nią musi zostać ponownie uiszczona. Nadawca zobowiązany jest również do poprawnego opakowania przesyłki.

 

§   5 Materiały niedopuszczalne do przewozu:

Pacztex.pl nie realizuje  Usług w zakresie Przesyłek zawierających :

5.1 Produkty niebezpieczne:

materiały wybuchowe,
gazy palne,
gazy niepalne,
gazy trujące,
ciecze zapalne,
materiały stałe, ciekłe lub gazy niebezpieczne w zetknięciu z wodą, 


substancje:

utleniające,
trujące, zakaźne,
radioaktywne,
żrące,
niebezpieczne

5.2 Żywność i artykuły spożywcze, a zwłaszcza artykuły szybko się psujące

5.3 Narkotyki i substancje psychotropowe – odurzające

5.4 Wyrobów tytoniowych i alkoholowych

5.5 Próbki biologiczne i medyczne

5.6 Zwłoki oraz szczątki ludzkie i zwierzęce

5.7 Żywych zwierząt

5.8 Fajerwerki i materiały pirotechniczne

5.9 Broń i amunicja, broń biała – również atrapy

5.10 Gaśnice

5.11 Towarów szczególnie wartościowych, ze względu na swoją wartość materialną, historyczną lub sentymentalną:

Biżuteria,
Działa sztuki,
Antyki,
Pieniądze (niezależnie od waluty),
Papiery wartościowe,
Kamienie i metale szlachetne,

5.12 Towarów nieprawidłowo zapakowanych, zabezpieczonych lub mogący uszkodzić inne Przesyłki w transporcie.

5.13 Materiałów wykluczonych w regulaminach Partnerów dostępnych na ich stronach internetowych

§ 6 Cennik i Płatności

6.1 Wszystkie opłaty związane z oferowanymi Usługami znajdują się w aktualnym Cenniku na stronie serwisu Pacztex.pl.

6.2 Pacztex.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym Cenniku. Usługodawca poinformuje o powyższych zmianach zgodnie z wymogami zmian w zakresie niniejszego regulaminu.

6.3 Opłatę za Usługi ponosi Nadawca

6.4 Nadawanie i opłacenie przesyłki w serwisie Pacztex.pl, będzie odbywać się na zasadzie opłaty przez serwis Przelew24 w trakcie wysyłania każdej przesyłki  lub na zasadzie przedpłaty.

Przedpłata jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników  i umożliwia otrzymanie indywidualnych cen dla stałych Klientów.

6.5 Płatność za zamówione Usługi może być wykonana przy pomocy:

Karty płatniczej lub przelewu
Pobrania odpowiedniej kwoty z salda dostępnego na końcie w serwisie Pacztex.pl
Kartą płątniczą lub gotówką w punkcie nadania i doręczenia

6.6 Wpłacanie środków na rzecz salda Klienta lub wykonie przelewu za Usługi odbywa się przez sewis Przelewy24.

6.7 Usługa za pobraniem dostępna jest tylko przy realizacji usługi za posrednictwem Kuriera i jest opłacana przez Zlecającego z góry w chwili złożenia zamówienia, a kwota pobrana od Odbiorcy  będzie mu przekazana na podane w formularzu zamówienia konto bankowe do 10 dni roboczych od odbioru i płacenia  Przesyłki przez Odbiorcę.

6.8 PWiOP nie prowadzą usługi pobrania. W konsekwencji przesyłki za pobraniem nie mogą być wysyłane do PWiOP. Nie ma także możliwości płacenia kartą płatniczą kurierowi.

6.9 Zamawiający otrzymuje faktury drogą elektroniczną po każdym zasileniu konta lub opłaceniu przesyłki, o ile oczekuje tego Nadawca.

 

§ 7 Ochrona danych

7.1 Podane przez Klienta/Zamawiającego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.2 Dane osobowe będą przetwarzane przez Pacztex.pl, Partnerów, Dostawców i inne podmioty w celu zawarcia, należytego wykonania umowy, marketingu usług oferowanych przez Pacztex.pl oraz ich realizacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1 Klient/Nadawca/Odbiorca może kontaktować się z Pacztex.pl w sprawie świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie pisemnej na adres: biuro@pacztex.pl

8.2 Klient/nadawca/Odbiorca może złożyć reklamację co do usług świadczonych na podstawie Regulaminu jeśli są one świadczone w sposób nieprawidłowy. Reklamację należy złożyć mailowo na adres biuro@pacztex.pl podając dane Użytkownika, opis zdarzenia i konkretne żądanie Użytkownika związane z reklamacją. Jeśli podane dane w reklamacji wymagają uzupełnienia Pacztex.pl wezwie w tym zakresie Użytkownika do ich uzupełnienia. Pacztex.pl  rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na reklamację odsyłana jest na email wskazany podczas procesu rejestracji lub adres z którego została zgłoszona reklamacja.

8.3 Reklamacja oparta jest na zasadach uznawania reklamacji zgodnych ze standardami przewoźnika, którego Nadawca wybrał przy nadawaniu przesyłki, a prawo do reklamacji posiada ta przesyłka, która ma nadany numer listu przewozowego i status pierwszego zeskanowania przesyłki przez kuriera.

8.4 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Pacztex.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Pacztex.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, a spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załącznik 1

Lista Dostawców:

PPHU Ecco Logic Kamil Gliński

Win2.pl Sp. z o.o.

Łukasz Ejsmont

Lista Przewoźników:

DHL (Express) Poland Sp. z o.o.

DPD Sp. z o.o.

Patron Service Sp. z o.o.

Geis Parcel PL sp z o.o.


 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x